Vedtekter

Vedtektene for Norske Designere inneholder de lover og regler medlemmene i foreningen har vedtatt å følge.

NDs vedtekter ble siste endret på årsmøtet i 2018.

Vedtekter for Norske Designere

§1. Navn og visuell identitet
Foreningens offisielle navn  er Norske Designere.

Der det er formålstjenlig benyttes navnet i engelsk oversettelse:

Norwegian Designers.

Navnet på foreningen forkortes til ND, og denne bokstavkombinasjonen skal være et sentralt element i den visuelle profilen for foreningen.  Forkortelsen ND og navnet Norske Designere / Norwegian Designers skal der det er formålstjenlig suppleres med en undertittel med de tre hovedretningene som faget inkluderer; Industridesign, interaksjonsdesign og tjenestedesign.

§2. Formål
Foreningen Norske Designere skal inkludere og likeverdig representere alle medlemmer med designutdannelse med Bachelorgrad eller høyere fra norske og utenlandske lærersteder på høyskole- og universitetsnivå, og søke å omfatte og inkludere den faglige spesialiseringen som disse lærestedene tilbyr.

Norske Designere skal være en forening som ivaretar medlemmenes behov og styrker dem i deres yrkesroller som designere.  Foreningen skal  aktivt arbeide for økt bruk av industridesign, interaksjonsdesign og tjenestedesign i næringsliv og i offentlige sektor.

ND - Norske Designeres målsetning

•       Designere som en viktig ressurs i et innovativt, lønnsomt og bærekraftig næringsliv

•       Designere som en viktig bidragsyter i en inkluderende og bærekraftig samfunnsutviklingen

•       Økt anerkjennelse av designere og styrking av deres faglige posisjon.

•       Økt belønning av designere i forhold til deres bidrag til verdiskaping og profitt

•       Øke kunnskapen om designeres rettigheter og bistå med råd i avtalemessige og juridiske spørsmål

•       Bidra til styrking av faget og ta eierskap til begreper som design metodikk og designtenking

•       Bidra til samhold og godt kollegialt forhold mellom medlemmene.

§3.  Styret
NDs virksomhet ledes av et styre medregnet styreleder på 4-8 medlemmer.  Et av medlemmene skal være en studentrepresentant fra en av skolene som utdanner kvalifiserte medlemmer. I tillegg er det to observatørplasser for studentene, disse er også vara for studenten som er styremedlem.  Styret velges på årsmøtet og funksjonstiden er to år. Styreleder velges hvert år. Gjenvalg kan finne sted. Styre kan velge nestleder som vil fungere som vara for styreleder. To styremedlemmer bør stå på valg hvert år. Hvis det på årsmøtet ikke lykkes å velge styreleder skal ekstraordinært årsmøte avholdes innen en måned.  Valg på styremedlemmer og styreleder blir avgjort ved at den som får flest stemmer blir valgt, selv om vedkommende får under 50% av avgitte stemmer.

Innstilling til nye styrekandidater gis av valgkomitéen. Valgkomitéen består av to medlemmer som velges hvert årblant de nylig avgåtte styremedlemmene.

Styret velger en eller flere av sine medlemmer som delegerte til generalforsamlingen i WDO, World DesignOrganization.

Styret kan nedsette utvalg for å utføre særlige oppgaver. Disse utvalgene avgir sine innstillinger til styret.

Styret kan beslutte å honorere sine medlemmer for ekstra arbeidsinnsats utover deltagelse i styremøtene. Rammen for slikt honorar settes til kr 10.000 pr. år pr. styremedlem, og skal tilsvarer grensen for godtgjørelse fra frivillige organisasjoner som ikke medfører innberetningsplikt til skattemyndighetene. Godtgjørelser utover dette skal vedtas på årsmøtet.

Styret kan dersom foreningens økonomi tillater det ansette daglig leder, forretningsfører og annen administrativ hjelp og utferdige de stillingsinstrukser som kreves.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvdelen av styremedlemmene møter.

Det skal føres protokoll fra alle styremøter med de saker som behandles og de beslutninger som fattes.

§4 Medlemskap gruppe A – ”Fullt medlemskap”
Som medlem av ND kan opptas den som kan dokumentere utdannelse i design til Bachelorgrad eller høyere. Søknader om medlemskap rettes til styret i ND som avgjør om søkeren skal tas opp som medlem.

Medlemmene oppfordres til å bruke forkortelsen “MND” (Medlem av Norske Designere) i forbindelse med sitt navn ved presentasjoner, utstillinger, presseomtale mv.  

Årsmøtet fastsetter kontingenten for fullt medlemskap.

§5 Medlemskap gruppe B  -”Studentmedlemskap”
Studenter ved norske og utenlandske utdannelsesinstitusjoner som utdanner industridesignere, interaksjonsdesignere eller tjenestedesignere kan etter søknad opptas som studentmedlemmer.
Studentmedlemmer må følge  bestemmelsene i disse vedtekter og generelle etiske regler. Dersom de ikke følger vedtektene kan de ekskluderes etter samme prosedyre som beskrevet i §4. Studentmedlemmer har møte- og talerett på årsmøtet, men er ikke stemmeberettiget.  Årsmøtet fastsetter kontingenten for studentmedlemmer.

§6 Medlemskap gruppe C  - ”Designbedrift medlemskap”
Bedrifter som driver oppdragsvirksomhet med design som sitt kjerneområde og som har et flertall av ansatt designere med Bachelorgrad eller høyere innenindustridesign, interaksjonsdesign eller tjenestedesign, kan tas opp som designbedriftsmedlem. Bedriftens ansatte designere som kvalifiserer til fullt medlemskap i ND tildeles individuelt medlemskap mens bedriften betaler kontingenten samlet.  Alle designere med fullt medlemskap har fulle rettigheter i henhold til §4 . Årsmøtet fastsetter nivå på kontingenten som deretter beregnes utfra antallet designere som innmeldes kollektivt.

§7 Medlemskap gruppe D  - ”Støttemedlemskap”
Organisasjoner og institusjoner med spesiell interesse for design og bedrifter som i stor grad benytter designere i sin næringsvirksomhet kan tas opp som støttemedlemmer. Denne medlemsgruppens ansatte har adgang til fagmøter og kan delta i konferanser, kongresser, seminarer eller andre arrangementer som foreningen organiserer.  Representanter for støttemedlemmer har møte- og talerett, men kan ikke velges til tillitsverv eller avgi stemme på årsmøtet. Styret forhandler kontingenten for støttemedlemskap individuelt med hver søker.

§8 Eksklusjon av medlemmer
Et medlem kan ekskluderes gjennom beslutning på styremøte når vedkommende har opptrådt på en måte som klart strider mot NDs vedtekter eller generelle etiske prinsipper. Vedkommende skal alltid ha anledning til å uttale seg. Beslutningom eksklusjon krever 2/3 flertall i styret.

§9 Sponsorvirksomhet
ND kan inngå sponsoravtaler med eksterne aktører.  Sponsoravtalene har som mål å styrke ND økonomisk i bytte mot positiv offentlig eksponering eller annen motytelse fra ND som ikke i utilbørlig grad favoriserer sponsoren eller bryter med generelle etiske retningslinjer.

§10 Økonomiog regnskap
ND’s regnskapsårf ølger kalenderåret.  Regnskapet for foreningen skal føres etter reglene i regnskapsloven.  

Medlemskontingenten skal sendes ut og være innkrevd innen utgangen av første halvår. Den som ikke er skriftlig utmeldt innen årets utløp, anses som medlem det følgende år.  Blir skyldig kontingent tross gjentatte påminnelser ikke betalt, skal styret stryke vedkommende som medlem uten at krav fra ND dermed bortfaller.

§11 Årsmøtet
Årsmøtet er den øverste myndighet i ND. Kun medlemmer med fullt medlemskap som har betalt fjorårets kontingent har stemmerett på det påfølgende årsmøtet.

Årsmøtet skal avholdes hvert år innen utgangen av mars. Styret varsler om datoen for årsmøtet 21 dager før, og medlemmene må sendeinn saker som ønskes behandlet på årsmøtet innen 5 dager, dvs innen 16 dagerfør årsmøtet.  Styret sender deretter ut forslag til dagsorden vedlagt styrets årsberetning, årsregnskap og annetunderlag senest 14 dager før årsmøtet via elektronisk post.

Dagsordenfor årsmøtet  

a) Valg av dirigent
b) Godkjennelse av styrets årsberetning
c) Godkjennelse av årsregnskapet
d) Styrets forslag og innkomne forslag
e) Fastsettelse av kontingent
f) Valg av styre og valgkomite, fastsettelse av styrets honorar
g) Eventuelt    

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være innsendt til styret senest 16 dager førårsmøtet. Beslutninger fattes med alminnelig stemmeflertall med de unntakelsersom er nevnt i §3, §12, §13 og §14.

Påordinært og ekstra ordinært årsmøte kan det stemmes for andre i henhold til fremlagtskriftlig fullmakt. Ingen kan stemme med mer enn 2 fullmakter.

§12 Ekstraordinærtårsmøte
Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis styret finner det nødvendig eller når mer enn 2/3 av medlemmene forlanger det. For innkallelse til, samt for avstemming på det ekstraordinære årsmøtet gjelder de samme bestemmelser som for det ordinære årsmøtet. Bare saker som er oppført på dagsordenen kan behandles.

§13 Endringer
Endringer i disse vedtekter krever 2/3 flertall av fremmøtte stemmeberettigede på årsmøtet.

§14 Oppløsning
Oppløsning av ND eller sammenslåing av ND med annen organisasjon krever ¾ flertall av fremmøtte stemmeberettigede på årsmøtet, og når forslag om dette er meddelt i innkallelsen.  

Endringshistorikk:
Vedtekterfor Norske Industridesignere ble vedtatt 25/3 1955, med endringer av 8/4-59,20/5-60, 7/3-66, 28/5-68, 7/3-77, 29/3-82, 21/3-84, 26/3-85, 30/3-87, 03/3-91,28/3-96, 26/3-98. §3.1 og §3.2 Endret på NIDs årsmøte 2008. Vedtektenes §2 og§6 endret på årsmøtet 2017. Navnendring og endringer i vedtektenes §1-§14 påårsmøte 2018.