Om Foreningen ND

Norske Designere ND er en interesseorganisasjon for interaksjonsdesignere, tjenestedesignere og industridesignere.

Foreningen ble stiftet i 1955 som "ID Norske Gruppe for Industriell Formgiving" og senere endret til "Norske Industridesignere NID"

Foreningen heter nå Norske Designere ND

Vårt formål

Vår historie

ID Norske Industridesignere ble startet i 1955 under navnet ID Norsk Gruppe for lndustriell Formgivning (ID gruppen).

Dette var på et tidspunkt hvor brukskunstorganisasjonen var meget opptatt av sitt ideelle program innen kunstindustrien, men var mindre interessert i produkter utenfor denne sektor, som maskiner, verktøy, beslagvarer o.I. Produsentene på disse omrader viste på sin side liten interesse for å motta hjelp til sin formgiving og en skepsis overfor denne yrkesutøvelse gjorde at en del form­givere følte behov for a få dannet en egen gruppe for industridesign.

I innbydelsen til det forberedende møtet om dette het det:

«En har til hensikt å bringe på det rene nødvendigheten av et samarbeid mellom industridesign-interesserte, for ved felles bestrebelser å søke å oppnå industriens oppmerksomhet på vårt arbeid, - ved felles innsats å søke å høyne den produksjonsmessige standard, - samt innad å bidra til å utvikle de rent faglige interesser og kunnskaper, - og ivareta de økonomiske og kunstnerrettslige krav.»

Med dette som målsetting ble gruppen konstituert den 25. mars 1955. 

Utstillinger

Allerede i dette første året arrangerte gruppen en utstilling av et utvalg produkter som en del av Foreningen Brukskunsts høstmønstring. Dette var den første norske presentasjon av industridesign og gruppens første offisielle opptreden utad. Da myndighetene ikke fant å kunne bevilge midler til norsk deltagelse på Triennalen i Milano i 1957 og Landsforbundet Norsk Brukskunst derfor ikke kunne påta seg noe arrangement, besluttet ID gruppen på tross av dette at en norsk representasjon skulle finne sted, finansiert ved private midler. ID gruppen mente det var nødvendig for Norge å vise ansikt på den fornemste av alle mønstringer av design og brukskunstsom Triennalen hadde vært inntil da.

En så det ikke bare som en kulturell manifestasjon, men også som en Norges-reklame for vår ferdigvareindustri. ID gruppen engasjerte seg meget sterkt i den norske deltagelse på Triennalen, og den fikk umiddelbart før åpningen status som offisiell norsk representasjon. Den ble tildelt 3 gull og 1 sølvmedalje, og det regnskapsmessige resultatbalanserte.

ID gruppen har ved flere anledninger deltatt på utstillinger i utlandet og innenlands. I 1960 holdt den en fotoutstilling i Kunstforeningen, «Industrial Design i 11 land». I 1963 var gruppen sterkt delaktig i Kunstindustrimuseets utstilling «Industrial Design i etterkrigstidens Norge». I 1965 ble det arrangert en utstilling av medlemmenes arbeider i Norsk Designcentrum i forbindelse med ID gruppens 10 års jubileum. Ved Landsforbundet Norsk Brukskunsts 50 års jubileum i 1968 hadde ID gruppen en egen stand med et lysbildeprogram om industridesign.

I anledning 125-års jubileet til Kunstindustrimuseet i Oslo ble det arrangert i samarbeid med bl.a. Rådet for lndustridesign en informativ industridesignutstilling, og i 1978 var ID gruppen i samarbeid med Rådet for lndustridesign ansvarlige for den norske deltagelse ved den 7. Biennale i Ljubljana, der Norge mottok 2 gullmedaljer og 1 hederlig omtale.

Utdannelse

I 1956 tok ID gruppen opp arbeidet med utdannelsen for industri­designere. En arbeidskomite med representanter fra en rekke institusjoner ble nedsatt, med professor Arne Korsmo som formann. Denne rettet en henvendelse til Kirke- og Undervisningsdepartementet med anmodning om at spørsmålet måtte løses snarest. En offentlig komite ble oppnevnt med rektor H. Stenstadvold som formann, og komiteens arbeide ble avsluttet i juni 1969.

I fellesskap med Norsk Designcentrum utarbeidet ID-gruppen planer for et ettårig seminar i industridesign for studenter med utdannelse fra Statens Håndverksog Kunstindustriskole (SHKS). Disse planene ble vellykket realisert i 1973 ved hjelp fra Omstillingsfondet og med Torbjørn Rygh som leder. Seminaret hadde 12 studenter.

I 1975 opprettet Kirke- og Undervisningsdepartementet en styringsgruppe, med professor Hans Granum som formann, for en 2-årig forsøksdrift i industridesignerutdanning på høyskoleplan. Høsten 1979 ble forsøksdriften igangsatt under navnet «lndustridesignerutdanningeni Oslo», med 11 studenter, Thorbjørn Rygh som leder og bevilling over Statsbudsjettet. Styringsgruppen ble ansvarlig for gjennomføringen av forsøksdriften og arbeidet samtidig videre med planlegging av den permanente utdanningen.

Andre aktiviteter

Norske lndustridesignere har et godt samarbeid med nabo­organisasjoner som Norske lnteriørarkitekters Landsforening, Norske Kunsthåndverkere og innen Landsforbundet Norsk Brukskunst og Norges Kunstnerråd.

Etter råd fra ID gruppen ble Norsk Designcentrum stiftet i 1963  av Norges lndustriforbund og Norges Eksportråd. Norsk Designcentrum drev permanent utstillingsvirksomhet fra 1965 i snaut 10 år frem til 1974 da de offentlige bevilgninger sviktet. Den designfremmende virksomhet søkes nå tatt opp og utviklet videre gjennom «Rådet for lndustridesign». I dette spiller ID Norske lndustridesignere, en sentral rolle:

«Rådet for industriell produktutvikling og design»

Rådet for lndustridesign har til formål:

a)

·   Øke kunnskapene om industridesign

·   Stimulere den permanente industridesignerutdannelse

·   Utdeling av stipend og priser

·   Formidle kunnskapom industridesign til skolene (i første rekke de tekniske

·   Økonomiske skoler (fortrinnsvis gjennom massemedia)

·   Føre designindeks

b)

·   Stimulere arbeidet for høyere kvalitet i industriproduksjon

·   Stimulere utvikling av en bedre og mer systematisk produktutvikling i industrien

·   Arbeide for bruk av kvalifiserte industridesignere

·   Søke utviklet bedre grunnlag for vurdering av produkter og systemer (vurderingskriterier, vurderingsmetodikk

c)

·   Formidle kontakt og informasjon

·   Kontakt med ICSID og andre lands designcentra og designmiljø

·   Planlegging og råd for informasjon av industridesign gjennom andre kanaler (utstillinger, messer o.a.)

Rådet er sammensattav representanter fra Norges lndustriforbund, Norges Eksportråd, Statens lnstitutt for Forbruksforskning, lndustridepartementet (observatør) cg 2 industridesignere.

lnternasjonal kontakt

ID gruppen er medlem av ICSID -International Council of Societies of Industrial Design, og var med på det konstituerende møtet i 1957. Organisasjonen ivaretar deltagernes interesser på det internasjonale plan og har en rekke komiteer i arbeide. Generalforsamlinger og kongresser har vært holdt i London, Stockholm, Paris, Venezia, Wien, Montreal, London, Ibiza, Dublin og Tokyo og ID gruppen har vært representert på alle. ICSID representerer nå ca. 25 000 medlemmer fra 40 land.

Våren 1979 arrangerte ID gruppen i samarbeid med Rådet for lndustridesign et internasjonalt industridesignerseminar «lnterdesign-79». 25 industridesignere fra 14 nasjoner møttes for i 14 dager å arbeide med konkrete produktutviklingsprosjekter for 13 norske små og mellomstore industribedrifter.