Utforming av designbrief

Lær hvilke elementer som bør være del av en designbrief for de forskjellige designfagene.

Industridesign

Hva er en designbrief?

En designbrief er en klar og tydelig beskrivelse av oppgaven eller problemet som skal løses. En god designbrief skal beskrive den forventede effekten av en designløsning, ikke selve løsningen.

En designbrief skal ikke bare styre prosjektet på riktig kurs, den skal også brukes aktivt i designprosessen for å evaluere løsningsforslag og ta valg.

I tillegg skal en designbrief sikre at målene i prosjektet oppnås innenfor gitte tidsrammer og budsjetter.

Hva bør en designbrief inneholde?

Det er ingen fasit på hvordan en designbrief skal utformes. Omfanget er ofte definert av kompleksiteten i oppgavens natur eller om oppgaven er konkret eller åpen. Uansett, en god designbrief skal sørge for at designere forstår oppgaven, blir inspirert og i sin tur leverer løsninger som begeistrer og ikke minst svarer til forventningene.

Som sagt er det ingen fasit, men ved å tenke igjennom og svare på følgende punkter er innholdet i en typisk designbrief langt på vei klar:

Bakgrunn for prosjektet

 • Info om bedriften (oppdragsgiver)
  - Forretningside og Visjon
  - Har bedriften en Designstrategi?
  - Eksisterende produkter
  - Dagens posisjon i markedet / eventuelt ønsket posisjon i fremtiden
  - Målgruppe og brukere
 • Beskrivelse av markedet generelt
  - Konkurrenter
  - Utvikling og trender i den aktuelle bransjen som er relevante

Prosjekt / oppgave

 • Mål med produktet som skal utvikles
 • Eventuelle rammer eller begrensninger

Plan og gjennomføring

 • Tidsplan for prosjektet med eventuelle milepæler
 • Forventninger og krav til leveranse
 • Prosjektgruppe
  - Avklare roller og ansvar til deltakere i prosjektet
 • Økonomiske rammer

Tjenestedesign

Tjenestedesign er et vidt begrep, og tjenestedesignprosjekter kan være store eller små, operative eller strategiske. Oppdraget kan handle om å forbedre kundereiser eller hele designe hele tjenesteøkologier.  Designbriefen skal gi leverandøren det hun trenger for å forstå oppgaven og gjøre et overslag på den typen arbeid som skal til for å løse oppgaven.

En god designbrief krever et godt forarbeid: Problemstillingen, muligheten eller målet er tydelig beskrevet. Forventet resultat er gjennomtenkt og oppdraget er riktig avgrenset. Arbeidsmetododikk er vurdert.  Styring av beslutninger og involvering i oppdraget er tenkt igjennom. Antagelser og kunnskap er dokumentert og beskrevet. Målgruppen er identifisert og beskrevet. Begrensninger tydelige. Et av de viktigste aspektene er alikevel at designbriefen ikke begrenser kreativiteten og designerens utforskende virksomhet.

I en designbrief for et tjenestedesignoppdrag er det viktig at designeren kan forstå hvilket omfang oppdraget skal dekke, og grad av kompleksitetsom kan forventes  i utførelse av oppdraget. Designbriefen bør dekke:

 • Bakgrunn for prosjektet og et overblikk over det som skal løses/forbedres eller sentrale spørsmål som skal besvares
 • Beskrivelse av oppdragsgiveren, med sektor eller industri oppdraget befinner seg i (type tjenester og produkter i produksjon, konkurrenter, merkevare eller lignende, trend innen sektoren osv.)
 • Målgrupper, brukere og sluttbrukere
 • Mål, forretningsmål og strategiske føringer (kan beskrives som forventninger til resultatet, hva prosjektet ønsker å oppnå, suksesser)
 • Organisering hos oppdragsgiver og andre aktører (typisk prosjektorganisering)
 • Avgrensninger, tidslinjer (med faser) og budsjetter, inkludert forventede leveranser 
 • Referanser til bakgrunnsinformasjon og data
 • Eventuelt krav til leverandøren, som spesiell kompetanse eller sektorerfaring 

Interaksjonsdesign

Hva skiller egentlig en designbrief for interaksjonsdesign fra tjenestedesign? Det skal vi fortelle deg, så snart vi har skrevet det :)