Ny Storbylegevakt i Oslo

En helt ny legevakt står i 2023 klar på Aker i Oslo. Før en eneste strek var tegnet inviterte Oslo kommune og Oslo Universitetssykehus inn designere for å sikre en pasientsentrert legevakt.

Interaksjonsdesign
Tjenestedesign
Industridesign
Halvor Skrede

Halvor Skrede

Halvor K. Skrede designer og partner i Comte Bureau, var prosjektansvarlig.

Designteam

Fra Comte Bureau: Erlend Nyhammer, Halvor Krogstad Skrede, Øystein Evensen og Joana Sá Lima. Fra Comentum (SE): Micha Kämpfer

Utfordring

En stor legevakt er en svært kompleks organisasjon. Ulike profesjoner skal samarbeide om å redde helse, livskvalitet og liv. De ulike enhetene i legevakten har ulike pasientgrupper, arbeidsmåter, prosedyrer og målsettinger. Ved byggingen av helt ny legevakt ønsket man å se grundig på de ansattes arbeidsflyt og pasientflyten, for å sørge for effektivitet og kvalitet i all pasientbehandling.

Prosjektet ble gjort i tett samarbeid med oppdragsgiver og fagledere fra legevakten. Erlend Nyhammer diskuterer funn i simuleringssonen.

Tilnærming

Gjennom innsikt i dagens pasientreiser, involvering av ansatte og 1:1 - simulering av nye rom- og funksjonsprogram utviklet Comte Bureau designprinsipper som har ligget til grunn for forprosjekt og videre utforming av bygget.

Prosjektet ble gjennomført i to faser. Første fase handlet om å kartlegge dagens situasjon, forstå pasientbehov og samle organisasjonen rundt disse. Comte Bureau gjorde innsiktsarbeid gjennom observasjon og intervjuer. For å sikre en god forståelse av både fagfolks og pasienters perspektiv brukte vi mye tid på å være til stede på dagens legevakt, lytte til pasienter, pårørende og ansatte. Vi identifiserte hva pasientene opplevde som verdifullt, og hvor i dagens organisasjon og pasientreiser det oppstår flaskehalser og frustrasjoner.

Brukerreiser var et sentralt for å skape felles situasjonsforståelse.

Funnene ble presentert gjennom stiliserte pasientreiser, personas og scenarier. Visualisering var et viktig virkemiddel for å få frem poengene og skape felles forståelse. Gjennom flere arbeidsverksteder med fagledere fra legevakten knadde vi innsiktene gang på gang, utviklet og utvekslet ideer og samlet organisasjonen rundt et sett designprinsipper for fremtidens Storbylegevakt. Første fase ble gjennomført i 2016 - nærmere syv år før legevakten åpner. Det var derfor viktig at prinsippene både var teknologiuavhengige og tok utgangspunkt i det vi mente var grunnleggende pasientbehov.

I andre fase av prosjektet testet vi disse designprinsippene i praksis. Gjennom en rekke store simuleringer brukte vi prinsippene til å utvikle konkrete, romlige løsninger. Med vegger av papp og rekvisita og utstyr fra legevakten testet vi nye rom- og funksjonsløsninger i faktisk størrelse. Dette ble utført sammen med pasienter, fagledere og ansatte ved legevakten. I simuleringene fokuserte vi hver dag på ulike deler av legevakten, eksempelvis mottaksområdet, radiologi, observasjonsposter og vaktbaser. I simuleringene fokuserte vi hver dag på ulike deler av legevakten, eksempelvis mottaksområdet, radiologi, observasjonsposter og vaktbaser. Ved å bygge rom, møbler og utstyr i papp kunne vi simulere ulike aktiviteter og hendelser, justere på rommet og utstyr, og teste på nytt. Hvilket areal trengs for å ta røntgen og CT, og hvor bør funksjonen plasseres i forhold til andre funksjoner? Hva om en hjertestarter må benyttes? Simuleringene og iterasjonene gav svært nyttig informasjon for videre forprosjektering av bygget - og både leger fra førstelinje og fagledere fikk seg flere aha-opplevelser.

Testing av et pasientrom - med gammelt utstyr fra legevakten, og en vask i papp.

Resultat

Prosjektet definerte designprinsippene som lå til grunn for videre arbeid med design av både bygg og brukeropplevelser. Gjennom simuleringen oversatte vi prinsippene til konkrete løsninger, testet disse, og utviklet nye pasientflyter både i og på tvers av legevaktens tjenester.

Den endelige fasiten på effekten får vi når bygget åpner i 2023. Imidlertid har tilbakemeldinger fra oppdragsgiver underveis pekt på særlig to interessante effekter. Den første er at simuleringene av rom og funksjoner har vist hvordan en mer effektiv planløsning kan oppfylle legevaktens behov. Besparelse av én unødvendig kvadratmeter vil gi betydelige innsparinger ved både bygging og gjennom byggets livsløp. Den andre effekten er at prosjektet og den inkluderende samskapende prosessen har bidratt til en samstemt organisasjon med et felles målbilde for den nye Storbylegevakten.

Personas var et viktig verktøy for å samles rundt pasientenes behov. Disse ble brukt aktivt i simuleringene.

Du finner mer om Comte Bureau her: comte.no